Search form

Markos 12:38

38Kamhan mindogang iza paglaong nga maghamarag kamo ka batasan na mga maistro ka mga Yodayo. Kay magabado siran ka mga ataas nga bado. Kamhan an-azi siran dizan ka mirkado kay naazak gazed siran nga madazaw ya pag-abiabi na mga tao kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index