Search form

Markos 12:40

40Magapanlimbong sab siran ka mga balo nga babazi dazaw makaangken siran ka kanirang mga irinsiya. Kamhan magapaataasen sab niran ya kanirang pagpangamozo ka Diyos dazaw komoton niran ya kanirang mga sala. Agon pahamtangan siran na Diyos ka silot pagdakola ka silot naiza ka iba nga mga tao nga nakasala.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index