Search form

Markos 12:41

41Pagkakamhan kaiza nagalo-to si Hisos dalem ka dakolang lagkaw na Diyos. Atbang iza ka betanganan ka kowarta nga ihaladay na mga tao. Kamhan minpaniid iza ka mga mataed nga tao nga minholog ka kanirang mga halad. Mataed ya mga kowartahan nga minholog ka dakolang kowarta.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index