Search form

Markos 12:43

43Kamhan minpatipon si Hisos ka toong mga sinarigan kay nagalaong iza kaniran nga timan-an mazo gazed ini nga ya dos sintabos nga inhatag naitong balo nga pobri labaw gazed iton ka tibolos kowarta nga inhatag na mga iba nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index