Search form

Markos 12:6

6Na, isa koman gazed ya nabilin. Ani iza ya maanak na tag-iza nga toong naazakan. Na, ya impakaro na tag-iza nga kataposan di gazed ani di izang maanak. Kay nagahena-hena iza nga tahodon gazed niran ya kanaong maanak.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index