Search form

Markos 13

1Na, paglogwa ni Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos minlaong ya isang sinarigan nga Maistro, selengan mo itong magazong kalagkawenan nga natipon paghinang ka dakolang lagkaw na Diyos. Magazon gihapon ya mga bato nga hininang nga singbahan. 2Minsambag si Hisos nga paka selengi gazed mazo itong mga lagkaw. Mageba gazed iton kaan. Basta ya mga bato nga insompazan podo mabogto pagpangadeeg.

3Na, ka nagalo-to si Hisos dizan ka bobong nga Olibo atbang ka dakolang lagkaw na Diyos si Pidro daw si Howan daw si Andris anikay toong iba koman. Kamhan nangotana siran nga 4panan-ogan mo kami kon kon-o kon mageba iton nga mga lagkaw. Daw ono ya timaan kon matoman ya inpanaba mo kanami?

5Kamhan minsogod si Hisos pagsindo kaniran nga maghamarag kamo kay basi magalimbogan kamo na mga tao. 6Kay mataed ya mga andateng nga ampasingedsinged siran kanao magaangken nga si Kristo siran nga pinili na Diyos ka paghari ka mga tao. Kamhan malimbongan ya mga mataed nga tao. 7Diri sab kamo magkahaldek kon makabati kamo nga may gobot na gira nga arani di koni kamazo, may gira disab koni doro ka aro. Matoman matood iton piro diri pen kon ani ya kataposan nga panahon dini ka kalibotan. 8Kay ka wara pen matapos ya kalibotan ampakig-away ya isang longsod ka laing longsod, ampakig-away isab ya isang hari ka laing hari. Linogon isab ya mga nagakalainlain dapit daw madateng isab ka mga pihit. Iton nga tanan ani ya sinogdan ka lamang na mga kalised dini ka kalibotan.

9Na, kamo nga kanaong mga sinarigan, mag-andam kamo ka kamazong hinawa kay dadhen kamo na mga tao dizan ka hokmanan bisan waray sala mazo. Kamhan dalem ka mga singbahan na mga Yodayo pamagbonalan kamo. Pansangilan sab kamo niran dizan ka mga laing tao nga magahari ka lopa na mga Yodayo. Ani ini ya hinang niran kamazo kay hao ya insakopan mazo. Kamhan panan-ogan mazo siran mahitenged kanao. 10Ya sindo na Diyos mahitenged kanao kinahanglan iwali pen iton doro ka tibolos kalibotan dazaw mahagdam ya tanan mga tao anipen matapos ya kalibotan.

11Mindogang pen si Hisos paglaong kaniran nga mapiriso kamo kay-an piro ka wara pen kamo magtindeg dizan ka hokmanan diri kamo magkawied kon ono ya isambag mazo kaniran kay antandeg ya Diyos ka kamazong hena-hena. Kamhan panabaen mazo kaniran kay diri kon garing ka hena-hena mazo ya pagpanaba kay garing hinoa ka Madazaw nga Ispirito na Diyos.

12Na, wani pen ya panan-og mahitenged ka batasan na mga tao kay-an. Dadhen na isa ya toong lomon dizan ka laing tao dazaw patazen. Dadhen sab na ama ya toong maanak dazaw patazen. Masinopaken sab ya mga bata ka kanirang mga ginikanan. Kamhan garing ka sogo na bata patazen ya ginikanan. 13Magakontarahan sab kamo na tanan mga tao kay hao ya insakopan mazo. Na, bisan sin-o ya antoo pen kanao keteb ka pagkatapos naiton nga mga kalised mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

14Na, impanan-ogan pen ni Hisos ya toong mga sinarigan mahitenged ka mga masiet nga kalised kay-an. Nagalaong iza nga pagpakakita mazo ka isang tao nga ansopak gazed ka Diyos ngandalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos, kamo nga mga taga Yoda mandalagan gazed kamo daked ka bobong. 15Bisan magahayahay kamo dizan ka pawa dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagpanhipid ka kamazong mga betang. 16Bisan magatarabaho kamo daked ka kamazong oma dalagan gazed kamo kay waray logar mazo ka pagkawa ka kamazong bado dizan ka lagkaw. 17Kalooy adaw na mga kabdes daw ya mga may pinasoso kay magalised siran ka pagdalagan. 18Maghangzo kamo ka Diyos nga kontana diri kon panahon nga tig-oran ya pagdalagan mazo daw ya aldaw nga tigpahimlay 19kay ya kasamok naiton nga panahona masara iton ka bisan ono ya kasamok sokad kawandini pen ka sinogdan pen na kalibotan hangtod koman daw kawanihen ka. 20Kamhan kon diri padalien na Ginoo ya mga aldaw wara gazed ya tao nga mabohi. Piro magakalooy ya Ginoo ka toong mga pinili agon ampadali iza kaiton nga panahona kay-an.

21Na, kay-an kaiton nga panahona kon may anlaong kamazo nga paka selengi, mindateng di si Kristo nga hari nga pinili na Diyos, diri kamo magtoo. Kon may anlaong sab kamazo nga paka selengi waton di iza ngarini, diri kamo magtoo. 22Kay andateng pen kamazo ya mga ampasingedsinged kan Kristo daw ya magapatihinang ka mga propita na Diyos. Anhinang sab siran ka mga kaberenganan kay kon mahimo malimbongan ya mga tao nga pinili na Diyos. 23Maghamarag gazed kamo kay minpakahagdam di hao kamazo.

24Nagapadazon si Hisos pagsindo kaniran nagalaong nga pagkatiwas na mga masiet nga kalised kay-an andeglem ya sega, anlipsilipsi ya bolan. 25Mangaholog sab ya mga bitoon garing daked ka langit. Magakaonga gazed ya kalangitan kay ipahezenghezeng na Diyos. 26Anipen makita hao na mga tao kay domatengay hao iba ya mga gabon. Pagkarimbaba nao kay-an labaw gazed hao ka gahem daw madazaw selengan. 27Kamhan sogoon nao ya kanaong mga sinogo nga taga langit dazaw patiponon niran ya mga tao nga impili nao daan garing ka mga dapit doro ka sebazan daw salpan daw timogan daw kanawazan daw bisan hain dini ka kalibotan.

28Na, paniidan mazo ya batasan na tanem nga igira. Kon namag-o ya dahon mahagdam di kamo nga ampanhoraw kaan. 29Singed iton ka inlaong nao kamazo koman. Pagpakakita mazo kaiza nga mga inlaong nao kamazo mahagdam kamo nga arani di gazed ya tirmino nao ka pagbalik ka kalibotan. 30Matood nga ka wara pen mapatay ya kamazong kaliwatan matoman ya impanan-og o kamazo. 31Mangawara ya kalangitan daw ya kalibotan piro ya kanaong mga panaba diri gazed mawara.

32Na, waray mahagdam kon kon-o hao ambalik ka kalibotan. Bisan ya mga sogoonon nga tagalangit, bisan kon hao, wara mahagdam kay ya kanaong Ama nga Diyos iza kay mahagdam. 33Agon maghamarag kamo kay wara kamo mahagdam kon kon-o iton andateng.

34Na, ya pagbalik nao ngarini singed iton ka tao nga minpanaw doro ka aro. Impabantazan naiza ya toong lagkaw ka mga sogoonon. Impanhatag naiza ya tarabaho ka tagsa tagsa nga toong sogoonon. Insogo sab naiza ya magbantazay dizan ka pirtahan nagalaong nga diri ko mag-endang pagbantay. 35Na, singed kaiton ya pagsogo nao kamazo kay wara kamo mahagdam kon ono orasa ya pagbalik na tag-iza ka lagkaw. Inday kon delem kon tenga na kahabzen kon pagtagaok na manok ka pagkamasiselem ya pagbalik nao. 36Diri kamo magpakatorog kay basi ambalik hao pagdali. 37Na, ya inlaong nao kamazo ani isab ya sogo nao ka tanan mga tao nga maghamarag gazed kamong tanan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index