Search form

Markos 13:1

1Na, paglogwa ni Hisos ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos minlaong ya isang sinarigan nga Maistro, selengan mo itong magazong kalagkawenan nga natipon paghinang ka dakolang lagkaw na Diyos. Magazon gihapon ya mga bato nga hininang nga singbahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index