Search form

Markos 13:13

13Magakontarahan sab kamo na tanan mga tao kay hao ya insakopan mazo. Na, bisan sin-o ya antoo pen kanao keteb ka pagkatapos naiton nga mga kalised mahatagan iza ka bag-ong kinabohi nga diri mawara.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index