Search form

Markos 13:14

14Na, impanan-ogan pen ni Hisos ya toong mga sinarigan mahitenged ka mga masiet nga kalised kay-an. Nagalaong iza nga pagpakakita mazo ka isang tao nga ansopak gazed ka Diyos ngandalem ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos, kamo nga mga taga Yoda mandalagan gazed kamo daked ka bobong.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index