Search form

Markos 13:20

20Kamhan kon diri padalien na Ginoo ya mga aldaw wara gazed ya tao nga mabohi. Piro magakalooy ya Ginoo ka toong mga pinili agon ampadali iza kaiton nga panahona kay-an.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index