Search form

Markos 13:22

22Kay andateng pen kamazo ya mga ampasingedsinged kan Kristo daw ya magapatihinang ka mga propita na Diyos. Anhinang sab siran ka mga kaberenganan kay kon mahimo malimbongan ya mga tao nga pinili na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index