Search form

Markos 13:27

27Kamhan sogoon nao ya kanaong mga sinogo nga taga langit dazaw patiponon niran ya mga tao nga impili nao daan garing ka mga dapit doro ka sebazan daw salpan daw timogan daw kanawazan daw bisan hain dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index