Search form

Markos 13:3

3Na, ka nagalo-to si Hisos dizan ka bobong nga Olibo atbang ka dakolang lagkaw na Diyos si Pidro daw si Howan daw si Andris anikay toong iba koman. Kamhan nangotana siran nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index