Search form

Markos 13:34

34Na, ya pagbalik nao ngarini singed iton ka tao nga minpanaw doro ka aro. Impabantazan naiza ya toong lagkaw ka mga sogoonon. Impanhatag naiza ya tarabaho ka tagsa tagsa nga toong sogoonon. Insogo sab naiza ya magbantazay dizan ka pirtahan nagalaong nga diri ko mag-endang pagbantay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index