Search form

Markos 13:6

6Kay mataed ya mga andateng nga ampasingedsinged siran kanao magaangken nga si Kristo siran nga pinili na Diyos ka paghari ka mga tao. Kamhan malimbongan ya mga mataed nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index