Search form

Markos 13:8

8Kay ka wara pen matapos ya kalibotan ampakig-away ya isang longsod ka laing longsod, ampakig-away isab ya isang hari ka laing hari. Linogon isab ya mga nagakalainlain dapit daw madateng isab ka mga pihit. Iton nga tanan ani ya sinogdan ka lamang na mga kalised dini ka kalibotan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index