Search form

Markos 13:9

9Na, kamo nga kanaong mga sinarigan, mag-andam kamo ka kamazong hinawa kay dadhen kamo na mga tao dizan ka hokmanan bisan waray sala mazo. Kamhan dalem ka mga singbahan na mga Yodayo pamagbonalan kamo. Pansangilan sab kamo niran dizan ka mga laing tao nga magahari ka lopa na mga Yodayo. Ani ini ya hinang niran kamazo kay hao ya insakopan mazo. Kamhan panan-ogan mazo siran mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index