Search form

Markos 14

1Pagkakamhan kaiza minkandizan si Hisos ka bariyo nga Bitani. Kon-isa pen pan-ihawen na mga Yodayo ya mga nati na karniro kay mamista siran. Kanen sab niran ya pan nga waray ipasoligay. Na, ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagapangita di siran ka paazi kon onhon niran pagdakep kan Hisos dazaw patazen niran. Piro kanirang tinago iton 2kay nagalaong siran nga kay-an ka pagkaliwas na pista dakpen si Hisos dazaw diri magobot ya mga mamistahay. Ani ini ya sabot niran.

3Na, dizan di si Hisos ka lagkaw ni Simon nga taga Bitani nga nabahawan ka kagid. Na, ka nagakaen pen si Hisos may minseled nga babazi nga nagadara ka garapahay nga hininang nga bato. Ya ngaran na bato nga garapa ani alabastar. Ya leen na grapa klasi na lana nga masarang kahamot. Waray insaket bisan ono. Mahal gazed kon paliten. Ani ngaran ya nardo. Kamhan in-otdan na babazi ya lieg na garapahay. Kamhan imbo-boan dazon naiza ya olo ni Hisos.

4Na, pagpakakita ka na mga tao nangazehet siran. Kamhan nagalaong siran ka kanirang hena-hena nga kay ono sa inhanogon ya lana nga mahamot? 5Kontana ipakowarta iton kay sobra ka sohol ka napolo nga ka bolan kon paliten. Kamhan ya halin ipanhatag ka mga pobri. Kamhan minbaheg siran ka babazi.

6Piro minlaong si Hisos nga pabet-i lamang mazo ya hinang na babazi. Diri kamo magakasamok kanangiza kay madazaw gazed ya toong inhinang kanao. 7Kay ya mga pobri onay siran magaibaiba kamazo. Kon ansogot kamo may logar mazo ka pagtabang kaniran. Piro hao diri di madogay ampanaw dini kamazo. 8Insakto gazed ya hinang na babazi kanao kay minbo-bo di iza koman ka kanaong lawas dazaw naandaman ka paglebeng kay-an. 9Timan-an mazo gazed ini nga ya pagbo-bo na babazi kanao diri malipatan iton kay dini ka tibolos kalibotan bisan hain dapit ya pagwali na mga tao ka sindo mahitenged kanao ipanan-og sab niran ya toong pagbo-bo kanao.

10Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaniran si Hodas nga taga Kariyoti nga isa dizan ka mga napolo may dowang ka sinarigan ni Hisos minkaro iza ka mga oloolo na mga pari na mga Yodayo kay an-edlaw gazed iza kan Hisos. 11Pagpakabati ka na mga oloolo ka gosto ni Hodas namagsaza siran. Kamhan insaadan si Hodas ka kowarta. Kamhan minpanaw dazon si Hodas kay nagapangita iza ka paazi kon onhon naiza ka pag-edlaw kan Hisos.

12Na, koman aldaw ani ya primirong aldaw ka pista ka pagpangaen na mga Yodayo ka pan nga waray ipasoligay. Pan-ihawen disab niran ya mga nati na karniro kay antaremdem siran nga pagbetang na mga karaan niran ka dogo na nati dizan ka pirtahan na lagkaw niran wara siran maazihi na tagalangit nga insogo na Diyos ka pagpamatay ka mga amaama nga panganay na mga taga Ihipto.

Na, ya aldawa ka pista nangotana ya mga sinarigan kan Hisos nga Ginoo, daw hain ya lagkaw nga andaman nami ka pagkaen mo ka pista? 13Kamhan dizan kaniran insogo ni Hisos ya dowa nga nagalaong nga komaro naa kamo ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan may magabathay ka tadzaw nga ansogat kamazo. Sondon mazo iza. 14Pagpakaseled sab naiza ka lagkaw maglaong kamo ka tag-iza na lagkaw nga Nong, ya kanaming maistro ani ya minsogo kanami ngarini kay ampangotana kanmo kon hain ya seled nga kananan naiza ka pista iba ka toong kasakopan? 15Kamhan antoldo iza kamazo ngandaked ka ikadowang saleg nga may seled nga haloag nga ipapalastar daan ya mga kinahanglanen ta. Na, dizan kaiton andamen mazo ya kantang pagkaen. Ani ini ya pagtogon ni Hisos kaniran. 16Kamhan namanaw di siran matood ngaro ka siyodad. Pagdateng niran doro nakitan matood niran ya tanan inlaong ni Hisos kaniran. Kamhan namag-andam siran ka pagkaen ka pista.

17Pagkakahabzen kaiza mindateng si Hisos daw ya toong mga sinarigan nga napolo may dowa siran. 18Na, ka nagapangaen pen siran minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga wadini gazed kanta ya an-edlaw kanao nga isa. Namagsaro kami koman na an-edlaw kanao. 19Kamhan nagalised gazed ya hena-hena na mga sinarigan ka saba ni Hisos kaniran. Tagsa tagsa kaniran minsambag nga diri gazed kon hao iton! 20Kamhan minsambag si Hisos nga dini kamazong napolo may dowa, ya isa ani om-edlaway kanao. Ya tao nga minsaro kanao ka pagkaen iza ya an-edlaw kanao. 21Kay matoman gazed kaan ya daan pinasoyat na Diyos mahitenged ka pagkapatay nao. Basta ya tao nga om-edlaway kanao kaan intawon madazaw kon wara iza pakataoha.

22Na, ka nagakaen pen siran minporot si Hisos ka pan. Pagpasalamat naiza ka Diyos impanipaktipak naiza iton kay ipanhatag ka toong mga sinarigan. Kamhan minlaong iza nga dawata ini kay ini nga pan kilalhen mazo nga kanaong lawas. 23Kamhan minporot iza ka baso nga may imnenen nga sapa na mga obas. Pagpasalamat naiza ka Diyos impandoholan naiza siran. Kamhan min-inem sirang tanan. 24Kamhan minlaong iza nga ini nga imnenen kilalhen mazo nga kanaong dogo nga ipaawas nao kay-an ka pagkapatay nao para ka sala na mga mataed nga tao. Ya kanaong dogo ani ya pirmahan na Diyos ka bag-ong saad naiza ka tanan mga tao. 25Timan-an mazo gazed ini nga diri gazed hao an-inem pag-isab ka sapa na mga obas hangtod ka paghari na kanaong Ama ka bag-ong kalibotan. Anipen an-inem hao ka bag-ong imnenen. Ani ini ya inlaong ni Hisos kaniran.

26Na, pagkakamhan niran pagkanta ka kasaza niran ka Diyos namanaw siran ngaro ka bobong nga Olibo. 27Kamhan minlaong si Hisos kaniran nga mandalagan kaan kamong tanan kay mamiza kanao. Kamhan matoman ya daan pinasoyat na Diyos nga nagalaong nga ipapatay nao ya mag-aligrahay ka mga karniro. Kamhan mangabelagbelag di ya mga karniro. Ani ini ya daan pinasoyat na Diyos. 28Kamhan pagkabohi nao pagbalik garing ka lebeng anhon-a hao kamazo doro ka Galiliya.

29Minsambag si Pidro nga bisan bizaan iko nirang tanan, diri gazed hao ambiza kanmo. 30Minsambag si Hisos nga timan-an mo gazed ini nga koman nga kahabzen ka wara pen tagaok ya manok ka ikadowa, ikatolo di mo hao kon ilimed paglaong nga diri kon iko ya kanaong sakop. 31Kamhan minpahisambag si Pidro nga agad kon patazen pen hao iba kanmo diri ta ko gazed ilimed. Kamhan ya tanan mga sinarigan minpanaba isab siran kan Hisos singed ka pagpanaba ni Pidro.

32Pagkakamhan kaiza minkaro sin Hisos ka Gitsimani nga tamnanan ka mga liwaan inngaranan ka Olibo. Pagdateng dizan minlaong si Hisos nga maglo-to naa kamo dini kay ampangamozo pen hao ka Diyos. 33Kamhan impaiba naiza si Pidro daw si Santiago daw si Howan. Kamhan nagalised gazed ya hena-hena ni Hisos 34daw nagalaong disab iza kaniran nga mabeg-at gazed ya kanaong hinawa anika daw ikapatazay di nao ini koman. Magtagad naa kamo dini. Diri di kamo magkatorog. 35Pagkaro naiza ka hon-ahan minpatihapa iza ka lopa kay anhangzo iza ka Diyos nga kon mahimo ilikay naiza ya masiet nga kalised kaan. 36Nagapanaba iza ka paghangzo nga Ama nao, iko ya makahimo ka tanan mga hinang. Kon somogot ko diri mo hao pag-ipapatay para ka mga sala na mga tao. Piro iko ka say magaponto kanao.

37Pagkakamhan naiza paghangzo minbalik iza ka toong mga sinarigan. Nangatorog siran. Kamhan minlaong si Hisos kan Pidro pagpokaw nga Simon, daw torog di ko? Daw wara ko makaanget pagbantay iba kanao bisan isa ka lamang ka oras? 38Diri kamo magpangatorog. Magpangamozo kamo ka Diyos dazaw diri kamo dag-en ka pagtintal na mga maonga. Ansogot gazed ya hinawa mazo nga diri matorog piro ya kamazong lawas maloza gazed. 39Pagkakamhan kaiza minbalik si Hisos ka inkarohan naiza kazina kay ampangamozo iza ka toong Ama pag-isab singed ka toong pagpangamozo kazina. 40Kamhan minbalik iza ka toong mga sakop nga tolo. Torog pen gihapon siran kay mabeg-at gazed ya mata niran. Kamhan waray sambag niran kan Hisos kay nangasipeg siran. 41Pag-ikatlo naiza pagbalik ka toong mga sakop minlaong iza ka pagpokaw kaniran nga ono sang nagapahikatorog pen sa kamo gihapon? Igo di iza nga pagpahimlay mazo. Mindateng di koman ya tirmino nao ka pagkapatay. Magaedlawen di hao koman doro ka mga makasasala nga tao. 42Pamangon di kamo. Selengi, waton di ngarini ya om-edlaway kanao. Mangaro di kita hinoa pagsogat kaniran.

43Na, ka nagapanaba pen si Hisos mindateng di matood ya isang sinarigan nga si Hodas. Iba gihapon ya mga mataed nga tao nga magakagobot daw nagapandara ka mga lodzo daw ya mga ibonalay. Insogo siran na mga oloolo ka mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga malaas. 44Inpakahagdaman daan siran ni Hodas nga nagalaong nga ya tao nga pangamostahen nao pag-arek ani ya dakpen mazo. Bantazan gazed mazo pag-ated ngaro. 45Na, pagkarini ni Hodas kan Hisos minlaong iza nga tinahod ong Maistro! Kamhan min-arek dazon iza kan Hisos pagpangamosta. 46Kamhan indakep dazon si Hisos na mga tao.

47Na, waton ya isang sakop ni Hisos nga nagahogot disab iza ka toong lodzo daw mintigbas. Kamhan nakawa dazon ya talinga na oripen na labaw nga pari. 48Kamhan minlaong si Hisos ka mga gobot nga tao nga onosa wani baza kamo? Daw tolisan hao wani nga dakpen di sa mazo hao koman ka lodzo daw ibonalay? 49Izang dini kaini aldaw-aldaw dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagatoldo sa hao kamazo. Kamhan wara sa mazo hao dakpa. Piro ya kaazi nao koman ani di ya pagtoman ka daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao. 50Pagkakamhan ni Hisos paglaong kaiza namiza dazon kanangiza ya tanan mga sinarigan. Nandalagan siran pag-izaiza.

51Na, may isang batan-en nga minsonod kan Hisos pagpanaw. Habel ka lamang ya toong bado. Kamhan intagenan kontana iza na mga tao 52piro minlompat iza daw nabilin ya toong habel dizan kaniran. Minpahidalagan gazed iza ka waray bado.

53Na, ya mga nandakep kan Hisos in-ated niran iza ngaro ka labaw nga pari. Namagkatipon di dizan ya tanan mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. 54Na, si Pidro minpaantaw iza ka toong pagsonod kan Hisos keteb gazed ka pawa na lagkaw na labaw nga pari. Pagdateng ka ni Pidro dizan minlo-to iza iba ka mga magbantazay kay nagapanarang iza.

55Na, dalem ka lagkaw nagatipon di ya mga oloolo na mga pari daw ya tanan mga maistro daw ya tanan mga malaas kay anpangita siran ka pagpamatood nga salaan si Hisos dazaw pahamtangan iza ka kamatazen piro waray sala naiza. 56Mataed ya minpamakak kan Hisos piro wara mag-anika ya kanirang mga panan-og. 57Kamhan mintindeg ya mga iba nga tao kay nagabakak isab siran paglaong nga 58itong tao minlaong nga makageba iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nga hininang na mga tao. Pagkakamhan hinangen naiza koni ya bag-ong lagkaw ka tolo kang ka aldaw, waray antabang kanangiza. 59Ani ini ya kanirang panan-og piro wara gazed mag-anika ya kanirang mga panan-og.

60Kamhan ya labaw nga pari mintindeg dizan ka tenged niran kay nangotana iza kan Hisos nga daw waray ikasambag mo? Ono sa ya sombong niran kanmo? 61Nagapahenek lamang si Hisos. Kamhan nangotana pag-isab ya labaw nga pari nga daw iko ya Maanak na Diyos nga hari nga pinili naiza? 62Minsambag si Hisos nga ani gazed hao. Basta kay-an di gazed mazo hao kon makitan nga magalo-to hao dizan ka too na Diyos kay hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Makitan isab mazo ya pagkarimbaba nao garing ka langit iba ya mga gabon.

63Pagpakabati ka na labaw nga pari kaiton inggisi naiza ya toong kaogaringeng bado kay nazehet gazed iza nagalaong nga igo di iton. Wara di kita magkinahanglan ka dogang pen nga saksi. 64Nakabati di kamo nga garboso gazed iza ka pagbakak nga iza ya Maanak na Diyos. Agon ono ya kamazong hena-hena kanangiza? Kamhan minsambag sirang tanan nga salaan gazed iza. Patazen di lamang iton. 65Kamhan impamag-elban iza niran. Impamagbegketan isab ya toong mata daw impanombag iza. Kamhan minlaong siran pagsora nga tekmaen mo kon sin-o ya minlaparo kanmo! Kamhan ya mga magbantazay isab impanombag niran si Hisos.

66Na, si Pidro dizan pen iza ka pawa na lagkaw na labaw nga pari. Kamhan may babazi nga binolanan na labaw nga pari nga minkadizan kanangiza. 67Pagpakakita ka naiza kan Pidro nga nagapanarang nagaselengseleng gazed iza kan Pidro daw nagalaong nga iko ya nagaibaiba kan Hisos nga taga Nazarit. 68Piro minlimed si Pidro nagalaong nga wara hao mahagdam. Kamhan minpasinged iza ngaro ka azihanan ka pirtahan. Kamhan mintagaok matood ya manok.

69Na, pagpakakita ka na binolanan kan Pidro dizan ka pirtahan minpanaba iza pag-isab ka mga mintindeg dizan nga nagalaong nga iton nga tao ani gazed ya sakop ni Hisos. 70Kamhan minlimed si Pidro pag-isab. Pagkateedteed kaiza minlaong ya mga mintindeg dizan nga iko gazed ya sakop ni Hisos kay taga Galiliya sa ko. 71Basta kay minpaninhaga si Pidro paglaong nga mapatay pen hao kon bakaken hao. Inday kon sin-o itong taohana nga magalong-on mazo.

72Na, pagkakamhan ni Pidro pagsambag mintagaok dazon ya manok. Ikadowa di ya pagpanagaok koman nga kahabzen. Kamhan nakataremdem di si Pidro ka inlaong ni Hisos nga ka wara pen tagaok ya manok ka ikadowa ilimed di mo hao ka katolo. Na, pagpakataremdem ka ni Pidro masara gazed ya toong paghaza kay inlimed sa naiza si Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index