Search form

Markos 14:1

1Pagkakamhan kaiza minkandizan si Hisos ka bariyo nga Bitani. Kon-isa pen pan-ihawen na mga Yodayo ya mga nati na karniro kay mamista siran. Kanen sab niran ya pan nga waray ipasoligay. Na, ya mga oloolo na mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo nagapangita di siran ka paazi kon onhon niran pagdakep kan Hisos dazaw patazen niran. Piro kanirang tinago iton

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index