Search form

Markos 14:12

12Na, koman aldaw ani ya primirong aldaw ka pista ka pagpangaen na mga Yodayo ka pan nga waray ipasoligay. Pan-ihawen disab niran ya mga nati na karniro kay antaremdem siran nga pagbetang na mga karaan niran ka dogo na nati dizan ka pirtahan na lagkaw niran wara siran maazihi na tagalangit nga insogo na Diyos ka pagpamatay ka mga amaama nga panganay na mga taga Ihipto.

Na, ya aldawa ka pista nangotana ya mga sinarigan kan Hisos nga Ginoo, daw hain ya lagkaw nga andaman nami ka pagkaen mo ka pista?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index