Search form

Markos 14:13

13Kamhan dizan kaniran insogo ni Hisos ya dowa nga nagalaong nga komaro naa kamo ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan may magabathay ka tadzaw nga ansogat kamazo. Sondon mazo iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index