Search form

Markos 14:15

15Kamhan antoldo iza kamazo ngandaked ka ikadowang saleg nga may seled nga haloag nga ipapalastar daan ya mga kinahanglanen ta. Na, dizan kaiton andamen mazo ya kantang pagkaen. Ani ini ya pagtogon ni Hisos kaniran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index