Search form

Markos 14:16

16Kamhan namanaw di siran matood ngaro ka siyodad. Pagdateng niran doro nakitan matood niran ya tanan inlaong ni Hisos kaniran. Kamhan namag-andam siran ka pagkaen ka pista.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index