Search form

Markos 14:18

18Na, ka nagapangaen pen siran minlaong si Hisos nga timan-an mazo gazed ini nga wadini gazed kanta ya an-edlaw kanao nga isa. Namagsaro kami koman na an-edlaw kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index