Search form

Markos 14:19

19Kamhan nagalised gazed ya hena-hena na mga sinarigan ka saba ni Hisos kaniran. Tagsa tagsa kaniran minsambag nga diri gazed kon hao iton!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index