Search form

Markos 14:20

20Kamhan minsambag si Hisos nga dini kamazong napolo may dowa, ya isa ani om-edlaway kanao. Ya tao nga minsaro kanao ka pagkaen iza ya an-edlaw kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index