Search form

Markos 14:24

24Kamhan minlaong iza nga ini nga imnenen kilalhen mazo nga kanaong dogo nga ipaawas nao kay-an ka pagkapatay nao para ka sala na mga mataed nga tao. Ya kanaong dogo ani ya pirmahan na Diyos ka bag-ong saad naiza ka tanan mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index