Search form

Markos 14:3

3Na, dizan di si Hisos ka lagkaw ni Simon nga taga Bitani nga nabahawan ka kagid. Na, ka nagakaen pen si Hisos may minseled nga babazi nga nagadara ka garapahay nga hininang nga bato. Ya ngaran na bato nga garapa ani alabastar. Ya leen na grapa klasi na lana nga masarang kahamot. Waray insaket bisan ono. Mahal gazed kon paliten. Ani ngaran ya nardo. Kamhan in-otdan na babazi ya lieg na garapahay. Kamhan imbo-boan dazon naiza ya olo ni Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index