Search form

Markos 14:30

30Minsambag si Hisos nga timan-an mo gazed ini nga koman nga kahabzen ka wara pen tagaok ya manok ka ikadowa, ikatolo di mo hao kon ilimed paglaong nga diri kon iko ya kanaong sakop.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index