Search form

Markos 14:32

32Pagkakamhan kaiza minkaro sin Hisos ka Gitsimani nga tamnanan ka mga liwaan inngaranan ka Olibo. Pagdateng dizan minlaong si Hisos nga maglo-to naa kamo dini kay ampangamozo pen hao ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index