Search form

Markos 14:34

34daw nagalaong disab iza kaniran nga mabeg-at gazed ya kanaong hinawa anika daw ikapatazay di nao ini koman. Magtagad naa kamo dini. Diri di kamo magkatorog.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index