Search form

Markos 14:35

35Pagkaro naiza ka hon-ahan minpatihapa iza ka lopa kay anhangzo iza ka Diyos nga kon mahimo ilikay naiza ya masiet nga kalised kaan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index