Search form

Markos 14:36

36Nagapanaba iza ka paghangzo nga Ama nao, iko ya makahimo ka tanan mga hinang. Kon somogot ko diri mo hao pag-ipapatay para ka mga sala na mga tao. Piro iko ka say magaponto kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index