Search form

Markos 14:38

38Diri kamo magpangatorog. Magpangamozo kamo ka Diyos dazaw diri kamo dag-en ka pagtintal na mga maonga. Ansogot gazed ya hinawa mazo nga diri matorog piro ya kamazong lawas maloza gazed.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index