Search form

Markos 14:4

4Na, pagpakakita ka na mga tao nangazehet siran. Kamhan nagalaong siran ka kanirang hena-hena nga kay ono sa inhanogon ya lana nga mahamot?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index