Search form

Markos 14:40

40Kamhan minbalik iza ka toong mga sakop nga tolo. Torog pen gihapon siran kay mabeg-at gazed ya mata niran. Kamhan waray sambag niran kan Hisos kay nangasipeg siran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index