Search form

Markos 14:41

41Pag-ikatlo naiza pagbalik ka toong mga sakop minlaong iza ka pagpokaw kaniran nga ono sang nagapahikatorog pen sa kamo gihapon? Igo di iza nga pagpahimlay mazo. Mindateng di koman ya tirmino nao ka pagkapatay. Magaedlawen di hao koman doro ka mga makasasala nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index