Search form

Markos 14:43

43Na, ka nagapanaba pen si Hisos mindateng di matood ya isang sinarigan nga si Hodas. Iba gihapon ya mga mataed nga tao nga magakagobot daw nagapandara ka mga lodzo daw ya mga ibonalay. Insogo siran na mga oloolo ka mga pari daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo daw ya mga malaas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index