Search form

Markos 14:44

44Inpakahagdaman daan siran ni Hodas nga nagalaong nga ya tao nga pangamostahen nao pag-arek ani ya dakpen mazo. Bantazan gazed mazo pag-ated ngaro.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index