Search form

Markos 14:48

48Kamhan minlaong si Hisos ka mga gobot nga tao nga onosa wani baza kamo? Daw tolisan hao wani nga dakpen di sa mazo hao koman ka lodzo daw ibonalay?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index