Search form

Markos 14:49

49Izang dini kaini aldaw-aldaw dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nagatoldo sa hao kamazo. Kamhan wara sa mazo hao dakpa. Piro ya kaazi nao koman ani di ya pagtoman ka daan pinasoyat na Diyos mahitenged kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index