Search form

Markos 14:5

5Kontana ipakowarta iton kay sobra ka sohol ka napolo nga ka bolan kon paliten. Kamhan ya halin ipanhatag ka mga pobri. Kamhan minbaheg siran ka babazi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index