Search form

Markos 14:51

51Na, may isang batan-en nga minsonod kan Hisos pagpanaw. Habel ka lamang ya toong bado. Kamhan intagenan kontana iza na mga tao

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index