Search form

Markos 14:53

53Na, ya mga nandakep kan Hisos in-ated niran iza ngaro ka labaw nga pari. Namagkatipon di dizan ya tanan mga oloolo na mga pari daw ya mga malaas daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index