Search form

Markos 14:58

58itong tao minlaong nga makageba iza ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos nga hininang na mga tao. Pagkakamhan hinangen naiza koni ya bag-ong lagkaw ka tolo kang ka aldaw, waray antabang kanangiza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index