Search form

Markos 14:6

6Piro minlaong si Hisos nga pabet-i lamang mazo ya hinang na babazi. Diri kamo magakasamok kanangiza kay madazaw gazed ya toong inhinang kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index