Search form

Markos 14:60

60Kamhan ya labaw nga pari mintindeg dizan ka tenged niran kay nangotana iza kan Hisos nga daw waray ikasambag mo? Ono sa ya sombong niran kanmo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index