Search form

Markos 14:62

62Minsambag si Hisos nga ani gazed hao. Basta kay-an di gazed mazo hao kon makitan nga magalo-to hao dizan ka too na Diyos kay hao ya minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao. Makitan isab mazo ya pagkarimbaba nao garing ka langit iba ya mga gabon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index