Search form

Markos 14:63

63Pagpakabati ka na labaw nga pari kaiton inggisi naiza ya toong kaogaringeng bado kay nazehet gazed iza nagalaong nga igo di iton. Wara di kita magkinahanglan ka dogang pen nga saksi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index