Search form

Markos 14:64

64Nakabati di kamo nga garboso gazed iza ka pagbakak nga iza ya Maanak na Diyos. Agon ono ya kamazong hena-hena kanangiza? Kamhan minsambag sirang tanan nga salaan gazed iza. Patazen di lamang iton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index